Затвори / ESC
(0)
Вашата количка е празна!

Нова поръчка

Система за управление на хостинг услуги

Марка: HS Management
Модел/Версия: 1.2
Сериен номер: 0101080914

EU 

ICN.Bg

Доставено по проект № BG161PO003-1.1.07-0434-C0001 “Внедряване на иновации в „Интернет Корпорейтед Нетуъркс“ ЕООД” Бенефициент: „Интернет Корпорейтед Нетуъркс“ ЕООД Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България